نقشه سایت دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse اطلاعاتاطلاعات
تا پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۵۴ طرح که پیشرفت فیزیکی عمده ای داشته اند.
کتاب انتخاب مردم بوشهر نیست
یارانه و امنیت غذایی
شیوه نامه نحوه ایفای مسئولیت های اجتماعی و قانونی شرکت ها در استان بوشهر
سند الگوی کشت محصولات کشاورزی
گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت دستگاه های اجرایی تابعه سازمان حفاظت محیط زیست
سرانه تولید پسماند شهری و روستایی
فرونشست زمین
شهرداری‌ها
Collapse مدیریتمدیریت
اعضای کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
رئیس کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
دبیر کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
رئیس دبیرخانه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
کارشناسان دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
معرفی دبیرخانه
سرانه تولید پسماند شهری و روستایی
Collapse زیر کمیته های تخصصیزیر کمیته های تخصصی
Collapse کمیته امنیت غذاییکمیته امنیت غذایی
سند امنیت غذایی استان
مطالعه سمپات
کمیته پیام رسان
Collapse کمیته دیده بانیکمیته دیده بانی
نظام نامه دیده بانی سلامت
پیوست سلامت
کمیته پیام گزاران سلامت
Collapse کمیته اندیشگاه سلامتکمیته اندیشگاه سلامت
Collapse شهرستان دیرشهرستان دیر
رزومه رئیس اندیشگاه سلامت شهرستان دیر(آقای گنخکی)
Collapse کمیته خانه مشارکت مردمیکمیته خانه مشارکت مردمی
Collapse دشتستاندشتستان
رزومه رئیس خانه مشارکت شهرستان دشتستان(آقای عادل پاکزاد)
Collapse گناوهگناوه
رزومه رئیس خانه مشارکت شهرستان گناوه
Collapse جمجم
رزومه رئیس خانه مشارکت شهرستان جم( آقای نصیری)
Collapse بوشهربوشهر
ارکان خانه مشارکت های مردمی سلامت شهرستان بوشهر
Collapse مجمع سلامتمجمع سلامت
مجمع سلامت استان
Collapse مجمع سلامت شهرستان مجمع سلامت شهرستان
مجمع سلامت بوشهر
مجمع سلامت گناوه
مجمع سلامت دشتستان
مجمع سلامت کنگان
مجمع سلامت دشتی
مجمع سلامت جم
مجمع سلامت عسلویه
مجمع سلامت دیر
مجمع سلامت تنگستان
مجمع سلامت دیلم
Collapse شورای سلامتشورای سلامت
شورای سلامت بوشهر
شورای سلامت گناوه
شورای سلامت دشتستان
شورای سلامت کنگان
شورای سلامت دشتی
شورای سلامت جم
شورای سلامت عسلویه
شورای سلامت دیر
شورای سلامت تنگستان
شورای سلامت دیلم
آیین نامه ها و نظام نامه ها
تماس با ما
نظرات و پیشنهادات
< >